fbpx

EPS-i NUK KA TË DREJTË T’IA “PREJ” RRYMËN KONSUMATORIT PËR SHKAK TË BORXHIT NDAJ RTS-ës

 

Bujanoc, 16. gusht 2022. Nëse një konsumator nuk ka paguar tarifën për shërbimin publik mediatik (RTS), Elektroekonomia e Serbisë (EPS) nuk mund të pezullojë furnizimin e energjisë elektrike, sipas Shoqatës së konsumatorëve “Eftekfiva”.

Siç shpjegohet, neni 85 i Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit rregullon dyshimet në lidhje me abonimin televiziv që paguhet përmes faturës së energjisë elektrike.

Shoqata thotë se EPS ka të drejtë të pezullojë ofrimin e shërbimit, nëse kanë kaluar më shumë se dy muaj nga data e arritjes së faturës për shërbimet e kryera.

Portali ynë më herët ka shkruar për aksionin e Distributionit në Bujanoc dhe shkyçjen e debitorëve nga rrjeti.

EPS ofron shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike, por jo transmetimin e sinjalit televiziv, sipas “Efektiva”.

Shtohet se kjo do të thotë se abonimi televiziv nuk është shërbim i ofruar nga EPS-ja, ndaj për shkak të mospagesës së asaj tarife, EPS nuk mund të pezullojë furnizimin e energjisë elektrike, e cila në këtë rast është paguar.

“Nëse EPS, një pjesë të pagesës që synon të mbulojë konsumin e energjisë elektrike, e transferuar në RTS në emër të abonimeve televizive, nuk është çështje që shqetëson konsumatorin, sepse kur EPS i merr paratë, ka të drejtë t’i disponojë ato në përputhje me qëllimet e saj të biznesit”, thuhet në deklaratë.

Siç theksohet, përpara se të ndërpresë furnizimin me energji elektrike, EPS duhet të paralajmërojë me shkrim konsumatorin për detyrimet e papaguara dhe mundësinë e shkyçjes. Kjo është respektuar në këto raste, pasi qytetarët kanë raportuar se kanë marrë paralajmërime të tilla.

Sipas paragrafit të katërt të atij neni, siç theksohet, tregtarit (këtu EPS) i ndalohet të përdorë shkëputjen nga rrjeti, nëse konsumatori, pasi ka marrë një paralajmërim, ka kundërshtuar ekzistencën dhe shumën e borxhit dhe ka vazhduar për të paguar detyrimet aktuale për shërbimin e ofruar.

Shtohet se konsumatori duhet t’i përgjigjet paralajmërimit, duhet kontestuar ekzistimin e borxhit në mënyrë që abonimi televiziv të trajtohet si shërbim që nuk ofrohet nga EPS-së, siç e përcakton ligji, ndërkohë që duhet vazhduar me pagesën e faturave për konsum të rrymës elektrike.

“Për një tentativë të mëtejshme për arkëtimin e borxhit, EPS mund të nisë procedura gjyqësore, në të cilat do të vërtetohej vlefshmëria e vjeljes së taksës televizive”, shtoi “Ektetiva”.

Siç kujtojnë ata, i njëjti nen i ligjit thotë se tregtarit i ndalohet të kërkojë që konsumatori të obligohet ta paguaj rikyçjen në rrjet nëse borxhi është parashkruar.

“Tregtarit i ndalohet që në rast të shkëputjes së konsumatorit nga rrjeti i shpërndarjes, pra pezullimit të ofrimit të shërbimeve me interes të përgjithshëm ekonomik, të kushtëzojë rikyçpjen e konsumatorit, pra vazhdimin e ofrimit të shërbimit, me pagesën e borxhit të parashkruar në kuptim të ligjit që rregullon marrëdhëniet e detyrimeve”, thuhet në nenin e ligjit.

Për rastet në të cilat tashmë ka pasur shkëputje nga rrjeti, EPS nuk duhet të kushtëzojë pagesën e borxheve të parashkruara, por duhet të lidhë konsumatorin në rrjet (me pagesën e tarifës përkatëse – tarifën e kyçjes) dhe mundësisht pagesën e pjesës së borxhi që nuk është parashkruar.

“Sipas këtij paragrafi, EPS ka të drejtë për të, por jo për borxhe më të vjetra se një vit!”, thuhet në deklaratë.
Leave a Reply

Your email address will not be published.